Anasayfa   İletişim  
Reklam  
   
 
 
   
Google
   
   
    
 
 

 
 
 
 

ÜSKÜP'ÜN SYMGESY ''TA? KÖPRÜ'' MYHRABINA KAVU?TU -

ÜSKÜP'ÜN SYMGESY ''TA? KÖPRÜ'' MYHRABINA KAVU?TU -MAKEDONYA'NIN BA?KENTY ÜSKÜP'TEKY OSMANLI ESERY
 
 
        -ÜSKÜP'ÜN SYMGESY ''TA? KÖPRÜ'' MYHRABINA KAVU?TU
       -MAKEDONYA'NIN BA?KENTY ÜSKÜP'TEKY OSMANLI ESERY
TA? KÖPRÜ'DE (FATYH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ) 2002 YILINDA
       YAPILAN RESTORASYON ÇALI?MALARI SIRASINDA YIKILAN MYHRAP,
       TÜRKYYE'NYN GYRY?YMLERYYLE YENYDEN YAPTIRILARAK YERYNE
       KONULDU
       
               
       ÜSKÜP (A.A) - 09.06.2008 - Ömer Çetres - Makedonya'nyn Ba?kenti Üsküp'ün
simgesi olan Osmanly eseri Ta? Köprü'de (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
2002 yylynda yapylan restorasyon çaly?malary syrasynda yykylan mihrap,
Türkiye'nin giri?imleriyle yeniden yaptyrylarak yerine konuldu.
       Üsküp'te Vardar Nehri üzerine Sultan II. Murat döneminde in?asyna
ba?lanan, Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanan kentin sembolü
halindeki tarihi Ta? Köprü'de yakla?yk 6 yyl önce Makedon hükümetince
Hollanda'dan alynan krediyle restorasyon çaly?masy ba?latyldy.
       Türk ve Arnavutlaryn yo?unlukta ya?ady?y, Osmanly'ya ait eserlerin
bulundu?u bölgeyi, Makedon nüfusun a?yrlykta oldu?u kesime ba?layan
tarihi Ta? Köprü'de yapylan restorasyon çaly?malary syrasynda köprünün
sembolü niteli?indeki mihraby yykyldy.
       Köprünün orta kysmynda bulunan mihrabyn, restorasyon çaly?malarynyn
tamamlanmamasyna ra?men yerine konulmamasy Makedonya'da ya?ayan
Türklerin tepkisine neden oldu.
       Her gün binlerce insanyn üzerinden geçti?i ve kente gelen turistlerin en
fazla ilgi gösterdi?i Ta? Köprü'nün mihrap kysmynyn ''Osmanly''yy
andyrdy?y gerekçesiyle yerine konmady?yny ileri süren Üsküplü Türkler,
Makedonya hükümeti nezrinde çaly?ma ba?latty. Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçili?i de tarihi köprünün mihrabynyn yapylmasy amacyyla
Makedonyaly yetkililerle görü?me yapty.
       Makedonya hükümeti tarafyndan, Türkiye'den Kültür ve Turizm
Bakanly?y'nyn da deste?iyle tarihi Ta? Köprü'nün restorasyon syrasynda
yykylan mihraby yeniden yaptyryldy. Tarihi köprünün orta kysmynda eski
yerine yaptyrylan mihrapta, Yngilizce ve Makedonca, mihrabyn yapymy ve
restorasyonlary konusunda tarihi bilgilere yer verildi.
       Bu arada, köprünün mihrabynyn aslyna uygun olmady?yny savunan
Makedonyaly Türkler, ayryca köprünün kitabesinin restorasyonun ardyndan
hala yerine konulmamasyna tepki gösterdiler.
       
       -KÖPRÜNÜN YA?ADI?I TAHRYBATLAR-
       
       Yakla?yk 600 yyldyr Balkanlaryn en güzel kentlerinden biri olan Üsküp'ün
bir yakasyny ötekine ba?layan Ta? Köprü, Osmanly'nyn bu topraklardan
çekilmesiyle birlikte çe?itli tahribatlara u?rady. Vardar Nehri'nin iki
yakasyny bir araya getiren Ta? Köprü'ye tahribatyn ilki 1930 yylynda
yapylan bir onarym syrasynda kitabesinin ortadan kaldyrylmasy oldu. 1970
yylyndaki ikinci onarymda ise köprünün ikinci kitabesi kayboldu.
       Köprünün Osmanly döneminde yaptyryldy?ynyn birer mührü olan kitabelerin
ortadan kaldyrylmasyyla birlikte Makedonlarca köprünün Roma eseri oldu?u
iddia edildi.
       Makedonya'daki Türk sivil toplum örgütü temsilcileri de 2002 yylynda
köprünün özellikle iç kesiminin tarihi yapytyn aslyna çok uzak ?ekilde
restore edildi?ini bildirdiler.
       Makedonyaly Türkler, köprünün Osmanlyya ait bütün ar?iv belgelerinde
''Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'' olarak geçti?ine dikkati çekerek, ?öyle
konu?tular:
       ''Köprünün restorasyonunu yapan ekip, restorasyon projesinde köprünün
ismini 'Justinyan Köprüsü' olarak adlandyryyor. Ancak Türkiye'nin
giri?imleriyle köprünün mihrabynyn yeniden yapylmasy, köprünün Roma
köprüsü oldu?u iddialaryndan bir nebze de olsa Makedonlary geri adym
attyrdy.''

 

 
Nutuk (Sesli ve Görsel)
 
Etkinlik Takvimi
, 2019
PzrPztSalÇrşPrşCumCts
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
 
Copyright Aralık 2002 © balkanpazar.org
tasarım ve uygulama Artgrafi.net